NAUČNICI PROIZVELI GORIVO RECIKLAŽOM PLASTIČNOG OTPADA

Godišnje se proizvede više od 300 miliona tona plastičnog otpada, što uzrokuje ozbiljne ekološke probleme zbog životnog ciklusa plastike i teškoće njenog eliminisanja. Shodno tome, većina plastičnog otpada završava ili na deponiji ili u okeanu. Značajna količine plastičnog otpada se raspada u mikroplastiku, koju gutaju ribe i druge morske životinje, uzrokujući pustoš u morskim ekosistemima.

U vrhunskom časopisu Journal of Renewable and Sustainable Energy, istraživači sa državnog politehničkog univerziteta Kalifornije su publikovali rad u kome izveštavaju o upotrebi katalitičke pirolize (prisustvo katalizatora) za pretvaranje plastičnog otpada u vredan izvor goriva. Piroliza je termohemijsko razlaganje materijala koji je na bazi ugljenika u odsustvu kiseonika.

Istraživači su se fokusirali na reciklažu plastike i nadogradnju plastike u druge proizvode ili pretvaranje u toplotnu paru. Pod uticajem katalizatora dobijen je željeni proizvod sličan gorivu. Ovaj pirolitički proces pretvara primarni organski otpad u održivo gorivo ili drugu vrednu hemikaliju.

Ključan je katalizator

„Inovativni deo eksperimenta je katalizator. Katalizator je ključan za ovaj konkretni proces pirolize, jer je potreban samo jedan korak da se dođe do željenog produkta goriva na relativno blagim temperaturama“, rekao je autor istraživanja Mingheng Li.

Katalizator je pripremljen potapanjem supstrata zeolita u vodeni rastvor, koji sadrži nikl i volfram, sušenjem u pećnici na 500 stepeni Celzijusa. Sintetizovani katalizator je korišćen u kombinaciji sa jednostepenim pirolitičkim reaktorom dizajniranim u laboratoriji, koji je radio na zadatoj tački temperature od 360 stepeni C, da bi se razdvojila mešavina plastičnih kesa za namirnice.

Katalitički proces koji se koristi u ovom eksperimentu na plastičnom otpadu mogao bi se koristiti i za preradu drugog otpada, kao što su stajnjak, čvrsti komunalni otpad i korišćeno motorno ulje, za pravljenje upotrebljivih energetskih proizvoda.

„Ovaj proces pirolize služi kao definitivan korak u smanjenju oslanjanja na fosilna goriva“, rekao je Li.

Dizel od plastike

Istraživači su otkrili da je dobijeni proizvod nakon pirolize veoma sličan standardnom proizvodu dizel goriva. Koristi se metod gasne hromatografske analize, vrste hromatografije koja se koristi u analitičkoj hemiji za odvajanje i analizu jedinjenja koja mogu ispariti bez raspadanja.

Ubuduće, tim će raditi na objašnjavanju mehanizma pucanja, koji se javlja na površini katalizatora. Pored toga, pokušaće da optimizuju proizvodnju dizel goriva iz raznih mešavina plastičnog otpada.

E2 portal   (Energija Balkana)