ODREĐENI DELOVI BEOGRADA ĆE SE GREJATI NA GEOTERMALNU ENERGIJU

JKP Beogradske elektrane raspisale su tender za fazu tri naučne studije geotermalnog potencijala podzemnih vodnih resursa na teritoriji toplana i kotlarnica u sastavu ovog preduzeća.

U prethodnom periodu, u fazi jedan, sagledana je perspektivnost eksploatacije geotermalnih resursa na dvadeset dve odabrane toplane i kotlarnice shodno procenjenoj dubini zaleganja geotermalnih rezervoara, temperaturi i procenjenim količinama geotermalnih voda. U analizu su bile uključene i lokacije predviđene za izgradnju novih toplana, a kako se navodi, od ukupnog broja analiziranih lokacija, tri lokacije su odabrane kao najperspektivnije za izvođenje detaljnih istraživanja sa krajnjim ciljem definisanja lokacije i uslova za izvođenje prve geotermalne istražne bušotine

Detaljna istraživanja u okviru faze dva, izvedena su na lokacijama: TO Batajnica, TO Borča i TO Dunav. Na sve tri lokacije, kako piše u tenderskoj dokumentacji, procenjena je potencijalnost uslova eksploatacije geotermalnih resursa u energetskom, tehničko-tehnološkom i ekonomskom smislu.

– Rezultat detaljnih i po obimu multidisciplinarnih istraživanja je konceptualni prognozni model eksploatacije geotermalnih resursa – navodi se u tehničkoj specifikaciji.

U fazi tri, kako se navodi, nophodno je izvršiti verifikaciju, rekalibraciju i noveliranje konceptualnog prognoznog modela eksploatacije geotermalnih resursa. S tim u vezi, neophodno je obuhvatanje, prikupljanje, obrada i interpretacija velikog broja podataka na terenu, odnosno organizovanje i uspostavljanje terenskih istraživačkih aktivnosti primenom odgovarajućih terenskih i laboratorijskih metoda.

– Prikupljene podatke neophodno je analizirati sa aspekta interpretacije geotermalnih uslova i geološke građe dela terena na kome se istraživanja izvode – piše.

Rok za prijavu na tender je 24. jun.

E2 portal