POLJOPRIVREDNI FAKULTET U NOVOM SADU TRAŽI PROCENU ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZGRADE

Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu oglasio je tender za usluge izrade elaborata energetske efikasnosti zgrade fakulteta, površine 20.500 m2.

Kako se navodi u dokumentaciji, elaborat mora da sadrži: energetski pasoš postojećeg stanja sa izveštajem o sprovedenom energetskom pregledu, detaljan popis potrošača energije u objektu (lista svih rasvetnih tela u objektu, električnih uređaja i opreme, nezavisnih grejača prostora, uređaja za pripremu tople vode, uređaja za hlađenje i listu svih grejnih tela) kao i podatke o toplotnom izvoru.

Takođe, u elaboratu se moraju navesti prikaz i lista svih prostorija u objektu sa podacima o pojedinačnoj površini i zapremini kao i podaci o potrošnji energije za zadnje tri godine.

– Za predloženi paket mera poboljšanja energetske efikasnosti objekta uraditi cost benefit analizu baziranu na stvarnoj potrošnji energije sa unapred zadatim parametrima, u cilju dobijanja pokazatelja rentabilnosti projekta. Potrebno je uraditi analizu osetljivosti sa uticajem promene investicionih troškova i cene energije – navodi naručilac.

Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca do 18. maja do 9 sati, dok će se otvaranje ponuda održati istog dana, u 10 sati na adresi fakulteta,u prisustvu članova Komisije za predmetnu javnu nabavku.

Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude je najduže deset dana od dana javnog otvaranja ponuda.

E2 portal   (Ekapija)