U PLANU JE GRADNJA SOLARNE ELEKTRANE U PADEJU

Panawiss Plus iz Padeja planira gradnju solarne elektrane na parceli površine nešto više od pet hektara.

U krugu radnog prostora se planiraju objekti u funkciji proizvodnje električne energije – solarna elektrana na tlu, instalisane snage 2500 kW, prateći sadržaji i manipulativne površine, parkinzi, kao i potrebna infrastruktura za ove sadržaje.

Predviđeno je 4.167 panela dimenzija 2172x1303x35mm. U centralnom delu parcele su locirani solarni paneli koji su raspoređeni u više redova širine oko 4m, različitih dužina prema raspoloživom prostoru, obzirom da su orujentisani prema jugu. Paneli se postavljaju na tlu, na metalnu podkonstrukciju pod nagibom od 32 stepena u odnosu na horizontalnu ravan. U svakom redu se nalaze po dva niza panela.

U blizini ulaza u kompleks i u severozapadnom delu parcele je predviđeno po jedno i u jugozapadnom delu su predviđena dva mesta, za ukupno četiri tipska kontejnera za rasklopno postrojenje u funkciji proizvodnje električne energije.

U zoni ulaza na parcelu, pored kontejnera za rasklopno postrojenje je predviđen kontejner za elektronsko-komunikacionu opremu, neophodnu za funkcionisanje i nadzor solarne elektrane.

Parcela ima pristup za vozila sa KP 4405/3 preko postojeće interne saobraćajnice koja vodi od javnog puta u (KP 4403) do planiranog glavnog ulaza u južnom delu parcele. Pristup objektima na parceli je predviđen preko interne saobraćajnice sa kružnim tokom saobraćaja, koja se pruža po obodu parcele.

U sklopu predmetnog radnog prostora, predviđeno je parkiranje zaposlenih (povremeno prisutnih) u zoni glavnog ulaza (do tri parking mesta), kao i prostor za smeštaj kontejnera za komunalni otpad na odgovarajućoj površini kako bi bio lako dostupan komunalnim vozilima radi nesmetanog pražnjenja.

Na parceli se ne planira stalno angažovanje zaposlenih lica, s obzirom na to da se kompletno upravljane i nadzor nad radom elektrane sprovodi na daljinu. Povremeni boravak zaposlenih se predviđa za slučaj potrebe vanrednih intervencija i povremenog održavanja prostora elektrane.

Prostor oko objekata i manipulativnih površina je predviđen za zelenilo.

Obrađivač plana je Projektni biro In iz Novog Kneževca, a idejnog rešenja elektro energetskih instalacija Sintesys iz Beograda.

E2 portal (eKapija)