USKORO U ALIBUNARU SOLARNA ELEKTRANA I VETROELEKTRANA

Opština Alibunar oglasila je rani javni uvid plana detaljne regulacije za objekte za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora „Banat 5“ (vetroelektrana/ solarna elektrana). Naručilac plana je kompanija WV International Ventures sa sedištem u Beogradu.

Okvirna površina obuhvata plana iznosi oko 3.322 ha. U okviru obuhvata plana, planirana je izgradnja vetroelektrane i solarne elektrane za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora. Granica obuhvata plana se prostire preko delova katastarskih opština Banatski Karlovac, Nikolinci i Lokve.

Kako se navodi u dokumentu, maksimalna snaga vetroelektrane „Banat 5“ biće oko 120 MW, dok će daljom analizom biti utvrđena snaga solarne elektrane.

U zavisnosti od potencijala vetra planira se izgradnja više nezavisnih vetrogeneratorskih polja sa odgovarajućom poveznom srednjenaponskom kablovskom, telekomunikacionom i ostalom mrežom, kao i mrežom pristupnih puteva.

– Prema preliminarnim analizama, na predviđenom prostoru se planira izgradnja od 20 do 30 vetrogeneratora sa pojedinačnom snagom vetrogeneratora u rasponu 4-8 MW. Vetrogeneratori će biti priključeni na prenosni i distributivni elektroenergetski sistem – navodi se u dokumentu.

Najveća visina stubova vetroturbina vetrogeneratora, uključujući lopaticu turbine u gornjem položaju će biti maksimalno 250 m.

U okviru obuhvata plana predviđene su zonae: zona za izgradnju vetrogeneratora na poljoprivrednom zemljištu; zona poljoprivrednog zemljišta sa ograničenom izgradnjom (zemljište unutar zone vetrogeneratora u pojasu poluprečnika 250m oko stuba i zaštitnih infrastrukturnih koridora); zona solarne elektrane; atarski putevi (zona atarskih (nekategorisanih) puteva koji se zadržavaju u postojećem stanju i koriste se u funkciji poljoprivrednog zemljišta (a mogu služiti za postavljanje kablova 35kV), i postoji zona pristupnih puteva koji će se graditi u koridorima postojećih atarskih puteva, ali sa promenom konstrukcije i biće u funkciji vetroparka); zone za lociranje privremene fabrike betona, logističe oblasti, parkinga; zona zaštite infrastrukturnih sistema (za nju će se utvrđivati posebna pravila uređenja i građenja, a odnosi se na zaštitu linijskih sistema – postojeća i planirana elektroenergetska infrastruktura, koridor železnice i deonica državnog puta); zona priključka na državni put i ostalo poljoprivredno zemljište čiji se uslovi korišćenja (primarna poljoprivredna proizvodnja) ne menjaju ovim planom.

Daljom analizom, u fazi nacrta PDR-a biće konačno utvrđena površina zauzeća poljoprivrednog zemljišta u svrhe izgradnje solarne elektrane kao i ukupna snaga elektrane koja će zavisiti od tehnoloških karakteristika planiranih panela.

Obrađivač plana je JP Urbanizam Pančevo.

E2 portal (eKapija)