BEOGRAD POČINJE IZRADU STRATEGIJE ZELENE INFRASTRUKTURE

Sekretarijat za zaštitu životne sredine saopštio je da počinje sa izradom strategije zelene infrastrukture Grada Beograda. Projekat će raditi stručnjaci sa Šumarskog fakulteta iz Beograda, objavio je Beoinfo.

Prema pravilima Evropske komisije, zelena infrastruktura je strateški planirana mreža prirodnih i prirodi bliskih područja, koja je dizajnirana i održavana na takav način da omogućava funkcionisanje širokog spektra servisa ekosistema. Imajući na umu sve veći značaj pristupa zelene infrastrukture u održivom razvoju urbanih delova, a posebno sa aspekta adaptacije na klimatske promene, smanjenja aerozagađenja, očuvanja biodiverziteta i unapređenja kvaliteta života u gradovima, Sekretarijat za zaštitu životne sredine smatra da problematici zelene infrastrukture treba pristupiti strateški, inteligentno i multidisciplinarno.

Strategija će sagledati sve aspekte prostornih, ekoloških i institucionalnih elemenata zelene infrastrukture i njihovog vrednovanja kroz prizmu servisa ekosistema, da bi se osigurala njihova zaštita i unapređenje kroz kontekst planiranja, projektovanja, izgradnje i održavanja. Strategija će biti bazirana na postojećim strateškim i planskim dokumentima i relevantnim projektima iz ove oblasti.

Biće formirana stručna radna grupa

Kao sastavni deo biće izrađen i akcioni plan koji će sadržati mere i aktivnosti za postizanje ciljeva strategije.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine želi da obezbedi šire učešće zainteresovanih strana i na taj način unese punu objektivnost i transparentnost u proces izrade ovog dokumenta. U tom cilju, planira se formiranje radne grupe koja će biti sačinjena od predstavnika Gradske uprave Grada Beograda, privrede, stručne i naučne zajednice, predstavnika civilnog društva, kao i drugih zainteresovanih strana. Glavni zadatak članova radne grupe biće aktivno učešće u pripremi dokumenta javne politike u svim fazama izrade nacrta dokumenta.

Pozivaju se organizacije civilnog društva i druga zainteresovana javnost sa iskustvom i ekspertizom u oblasti zelene infrastrukture, da se prijave za učešće u procesu izrade strategije na imejl-adresu beoeko@beograd.gov.rs do 5. avgusta 2023. godine.

E2 portal