BOR ĆE DOBITI CENTAR ZA UPRAVLJANJE OTPADOM

Gradska uprava grada Bora raspisala je javni poziv za izradu plana detaljne regulacije (PDR) centra za upravljanje otpadom sa strateškom procenom uticaja na životnu sredinu.

Kako je navedeno u dokumentaciji, u skladu sa Sporazumom o zajedničkom upravljanju komunalnim otpadom između Zaječara, Majdanpeka, Kladova, Bora, Negotina, Knjaževca i Boljevca, Bor se obavezao da na svojoj teritoriji obezbedi lokaciju za svoju transfer-stanicu.

Ovde će se vršiti sakupljanje, sortiranje i razdvajanje korisnih komponenti iz komunalnog otpada.

– Transfer stanica će imati ulogu gradskog reciklažnog dvorišta gde će se sve vrste otpada sakupljati pre transporta na sanitarnu deponiju. Centar za odvojeno sakupljanje reciklabilnog otpada je mesto namenjeno razvrstavanju i privremenom skladištenju posebnih vrsta otpada i predstavlja vezu između jedinice lokalne samouprave, građana, ovlašćenih sakupljača i lica koja vrše tretman otpada. Povećanje količine recikliranog i iskorišćenog otpada jedan je od glavnih ciljeva i prioriteta strategija upravljanja otpadom, jer podrazumeva ponovno iskorišćenje pojedinih komponenti otpada koje kao sekundarne sirovine imaju upotrebnu vrednost u istim ili drugim tehnološkim procesima, odnosno proizvodnji – pojašnjava se.

Cilj izrade PDR-a je utvrđivanje zone u kojoj će biti definisani sadržaji koji se odnose na rešavanje problema upravljanja čvrstim komunalnim otpadom sa teritorije grada Bora, definisanje svih potrebnih sadržaja u skladu sa propisima i standradima kojima su regulisana pitanja upravljanja otpadom, saobraćajno i infrastrukturno opremanje područja, utvrđivanje pravila uređenja i građenja u skladu sa planiranim kapacitetima izgradnje i očuvanje i unapređenje stanja životne sredine.

– Nakon izgradnje regionalne sanitarne deponije komunalnog otpada u Halovu (teritorija grada Zaječara), koja će prihvatati komunalni otpad iz okolnih opština i iz grada Bora, planirano je zatvaranje postojeće nesanitarne deponije u Boru njena rekultivacija, što je potrebno regulisati ovim PDR-om – dodaje se.

Uz kompleks postojeće nesanitarne deponije, koja je predviđena za sanaciju i zatvaranje, planira se izgradnja sledećih sadržaja:

 Reciklažno dvorište – namenjeno građanima, privrednim i drugim subjektima sa teritorije Bora. Potrebno je da lokacija bude uz sam pristupni put, sa saobraćajnicom koja omogućava protok vozila bez okretanja i zadržavanja i sa tačno definisanim pultovima za određene vrste otpada sa odgovarajućim sadržajima (označenim delovima lokacije, platoima, kontejnerima, kantama). Reciklažno dvorište treba da bude lako dostupno kako bi se omogućilo svim grđanima da odlože svoj otpad (izdvojene komponente) u deo koji je predviđen za određenu vrstu otpada.

 Transfer stanica za područje grada Bora, koja se izgrađuje za potrebe regionalnog sistema upravljanja otpadom. Ova celina sadrži kućicu za stražara, infrastrukturno mora biti opremljena (struja, voda, osvetljenje, telekomunikacija, toplifikacija, video nadzor, saobraćajnica), sa instaliranim kamerama i vagom/vagama za merenje vozila i otpada, sa tačno definisanim sektorima/platoima za dopremanje i privremeno skladištenje reciklabilnih komponenata otpada (suve kante) i nereciklabilnog otpada (mokre kante). Transfer stanica je pretovarna stanica sa koje se otpad vozi u Centar za upravljanje otpadom u Halovu – grad Zaječar, i predstavlja deo regionalnog sistema upravljanja otpadom.

– Kompostana (mini-kompostana) koja će omogućiti JKP-u da prikupljeni zeleni otpad sa javnih zelenih površina (biorazgradive komponente, pokošena trava, grane i sav zeleni otpad iz parkova i dvorišta iz grada, i sl.) koristi za dobijanje komposta za sopstvene potrebe, kao i za potrebe trećih lica.

– Vozni park za potrebe komunalnog preduzeća – sa izgrađenom infrastrukturom za prijem mehanizacije koja radi na poslovima prevoza otpada, za potrebe rada na deponiji, njenoj sanaciji i sl.

– Ostali sadržaji (deponija šuta/inertnog otpada, kabastog otpada, zelena barijera, ograda, video nadzor, pristupni put ka deponiji, okretnice, sanitarno-tehnički uslovi, voda i kanalizacija, separator masti i ulja, nadstrešnice i sl.)

Rok za prijavu je 11. mart.

E2 portal (eKapija)