FRANCUSKA NA PUTU DA BUDE UGLJENIČNO NEUTRALNA

Francuska je međunarodni lider u klimatskim pitanjima, ali takođe treba da ubrza sopstvenu tranziciju čiste energije kako bi ispunila svoje dugoročne ciljeve, smatra medjunarodna agencija za energetiku (IEA) u svom novom izveštaju. U izveštaju se navodi da je jedan od ključnih poteza Francuske buduća modernizacija tehnologija koje proizvode električnu energiju iz obnovljivih izvora.

Francuska je pomogla u vođenju međunarodnih napora u borbi protiv klimatskih promena, ali treba da ubrza ključne delove svoje energetske transformacije da bi ispunila svoje ciljeve. Vlada se suočava sa ključnim odlukama o svom budućem energetskom miksu, prema novom saopštenju Međunarodne agencije za energetiku.

Trenutna stopa primene energetskih tehnologija sa niskim sadržajem ugljenika i rešenja energetske efikasnosti u Francuskoj nije dovoljno brza da bi vlada ispunila svoje energetske i klimatske ciljeve, što poziva na jače političke napore i povećana ulaganja, navodi se u pregledu energetskog izveštaja IEA za 2021. Francuska, konkretno, budući razvoj snabdevanja električnom energijom u zemlji zahteva postavljanje jasne strategije politike.

Francuska mora da zadrži liderstvo u klimatskim pitanjima

Francuska je pokazala važno liderstvo u podizanju globalnih klimatskih ambicija. To je učinila u okviru Evropske unije i, pre svega, u svojoj vodećoj ulozi u pregovorima koji su rezultirali značajnim Pariskim sporazumom 2015.

Kod kuće, Francuska je bila jedna od prvih zemalja koja je donela zakon o klimi, a 2019. godine vlada je u zakonodavstvo stavila cilj dostizanja neto nulte emisije do 2050. Francuska je promovisala zeleno finansiranje i pristup zelenog budžetiranja u celoj vladi, usklađujući nacionalne procesi rashoda i prihoda sa klimatskim i drugim ekološkim ciljevima. Vladin investicioni program za 2030. i njen plan ekonomskog oporavka među najambicioznijim su globalno u pogledu tranzicije na čistu energiju, sa inovativnim šemama finansiranja za podsticanje rekonstrukcije zgrada i niskougljeničnog transporta.

Vlada Francuske će 2022. godine morati da donese važne odluke kako bi osigurala da zemlja krene na pravi put da ispuni svoj cilj neto nulte emisije iz 2050. godine, posebno u smislu planova za modernizaciju svoje nuklearne flote. Vlada će takođe morati da pojača svoje ambicije za čistu energiju i mere za naredne godine u čitavoj ekonomiji kako bi se uskladila sa ciljem cele EU o smanjenju emisija za 55% do 2030. godine.

„Francuska se približava raskrsnici, jer ključne odluke o njenom budućem energetskom sistemu moraju biti donete uskoro kako bi se osiguralo da može da dostigne neto nulte emisije do 2050. godine. Ulažući mnogo više u energetsku efikasnost, obnovljivu energiju i nuklearnu energiju, Francuska može ubrzati napredak na njene ključne energetske i klimatske ciljeve“, rekao je Fatih Birol, izvršni direktor IEA, koji danas predstavlja izveštaj u Parizu sa Barbarom Pompili, francuskom ministarkom za ekološku tranziciju.

Energetska efikasnost je centralni stub francuske Nacionalne strategije za niske emisije ugljenika, a vlada ima za cilj da prepolovi finalnu potrošnju energije između 2012. i 2050. Tokom proteklih 20 godina, skoro sva poboljšanja efikasnosti su došla iz stambenog i uslužnog sektora, što odražava uspešno usvajanje strožih građevinskih propisa i propisa o proizvodima. Međutim, stope renoviranja su i dalje spore i ostvarene su samo male uštede u sektoru transporta.

Francuska mora da modernizuje i proširi izvore obnovljive energije

Polovina francuske proizvodnje obnovljivih izvora energije i dalje dolazi iz hidroelektrana koje su izgrađene pre nekoliko decenija. Vlada nastoji da ubrza napredak u solarnoj energiji i energiji vetra pojednostavljivanjem dozvola, promovisanjem vodećih inicijativa i boljim usklađivanjem regionalnih i nacionalnih ambicija. Ali ovi obećavajući napori rizikuju da budu potkopani bez održivije i doslednije politike.

„Osvrt IEA je veoma dragocen jer se sastoji od nezavisne analize snaga i slabosti naše energetske politike, posebno u kontekstu obaveze o neutralnosti ugljenika do 2050. godine“, rekao je ministar Pompili. „Ovaj izveštaj dolazi u ključnom vremenskom okviru, posebno da se predvidi priprema za reviziju višegodišnjeg plana u Francuskoj i rasprava o aktu o energetskom i klimatskom programiranju 2023. godine. Izveštaj IEA potvrđuje orijentacije koje je Francuska usvojila na osnovu tri stuba: jačanje energije efikasnost, razvoj obnovljivih izvora energije i održavanje baze nuklearne električne energije.”

Da bi održala svoj energetski sektor sa niskim emisijama ugljenika, Francuska treba da proširi obnovljive izvore energije i odluči o budućnosti svoje stare nuklearne flote, koja je 2019. činila 71% proizvodnje električne energije. Važan posao je u toku. Operater elektroenergetskog sistema RTE testirao je nekoliko scenarija dekarbonizacije, podržane namenskom studijom IEA o tehničkim izazovima integracije visokog udela obnovljivih izvora energije, što može pomoći u donošenju kritičnih odluka o Francuskoj električnoj i energetskoj budućnosti.

Izveštaj IEA poziva vladu da blagovremeno donese odluku o viziji francuskog miksa električne energije posle 2030. io povezanim mehanizmima finansiranja kako bi se poslali jasni signali investitorima, posebno o nuklearnoj energiji. Vlada takođe treba da unapredi svoje tržište kapaciteta kako bi obezbedila dovoljno snabdevanja električnom energijom tokom tranzicije na čistu energiju.

Ne sme se ugroziti energetska sigurnost

Energetska sigurnost biće od suštinskog značaja tokom tranzicije čiste energije. Francuska se i dalje oslanja na naftu i gas za dve trećine svoje potrošnje energije. Vlada bi trebalo da podstakne prelazak na goriva sa niskim sadržajem ugljenika i podrži prilagođavanje francuske naftne i gasne infrastrukture, uključujući angažovanje u međunarodnoj i evropskoj saradnji u pogledu goriva kao što je vodonik.

„Pored stalnog snažnog fokusa na politike koje podržavaju energetsku tranziciju usredsređenu na klimu i ljude, vladi su takođe potrebne stalne akcije za očuvanje energetske bezbednosti kako priroda rizika evoluira“, rekao je dr Birol. „Ovo uključuje jačanje podrške za istraživanje i razvoj kako bi se pokrenule inovacije u novim tehnologijama čiste energije kako bi bile spremne za tržište na vreme. To takođe znači razvoj mera za obezbeđivanje dostupnosti kritičnih minerala koji su potrebni za ključne tehnologije kao što su EV baterije i vetroturbine. I to uključuje ulaganje u energetsku infrastrukturu kako bi bila otporna na ekstremnije vremenske i sajber pretnje – i kompatibilna sa novim niskougljeničnim izvorima energije.

Da bi francuska vlada uspešno ostvarila svoje energetske i klimatske ciljeve, IEA preporučuje korišćenje redovnih pregleda napretka i jačanje kapaciteta za implementaciju širom vlade.

E2 portal   (IEA)