INOVACIJE U PRIPREMI VODE ZA PIĆE – FILTER ZA UKLANJANJE ARSENA

Projekat NanoCompAs (Scale up of bifunctional Fe-Mn binary oxide nanocomposite filter media: an innovative approach for water purification), finansiran od strane Fonda za nauku Republike Srbije u okviru Zelenog programa saradnje nauke i privrede, realizuje desetočlani naučni tim sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu (UNSPMF), koji je nosilac projekta i sa Instituta za multidisciplinarna istraživanja Univerziteta u Beogradu (IMSI).

Imajući u vidu da je voda naš najvitalniji resurs i vodeći se načelom da je „održivost osnovni princip svih razvojnih strategija, posebno u domenu razvoja vodenih resursa”, naučni tim pod rukovodstvom profesor dr Jasmine Agbabe pokrenuo je projekat NanoCompAs u cilju iznalaženja inovativnog, ali i dugoročno održivog rešenja za uklanjanje arsena iz vode. 

Prisustvo arsena u vodi za piće predstavlja ozbiljan problem koji može imati štetne posledice po zdravlje ljudi. Arsen je prirodni element koji se može naći u zemljištu, ali i u geološkim formacijama kroz koje voda prolazi pre nego što dospe u izvore vodosnabdevanja. Povećano prisustvo arsena u vodi može biti rezultat prirodnih procesa, ali i antropogenih aktivnosti kao što su rudarstvo, industrija, poljoprivreda i dr.

Koncentracija arsena u vodi za piće regulisana je propisima i standardima, jer čak i male količine ovog toksičnog elementa mogu predstavljati ozbiljan rizik po zdravlje. Dugotrajna izloženost arsenu u vodi koja se koristi za piće i kuvanje može izazvati niz različitih zdravstvenih problema i hroničnih oboljenja, uključujući povećan rizik od raka bešike, pluća, jetre i drugih organa, kao i dijabetesa.Zbog toksičnih svojstava arsena, posebno ako se nalazi u trovalentnom obliku, i ispoljenih negativnih efekata po zdravlje ljudi, Međunarodna agencija za ispitivanje raka (IARC) svrstala je arsen u prvu grupu kancerogena. Prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Republike Srbije i Direktivi Evropske Unije, maksimalno dozvoljena koncentracija (MDK) arsena u vodi za piće propisana je na 10 µg/l. Prema procenama, u našoj zemlji, više od 600.000 stanovnika živi u područjima u kojima je zabeležena povećana koncentracija arsena u resursima vode za piće.

U slučaju povećane koncentracije arsena, iznad definisane MDK vrednosti, neophodno je preduzeti odgovarajuće mere za njegovo uklanjanje. U tu svrhu primenjuju se različiti fizičko-hemijski procesi (koagulacija, adsorpcija, jonska izmena, membranska separacija), od kojih su poslednjih godina najčešće primenjivani adsorpcioni procesi zbog visoke ekonomske isplativosti, efikasnosti i tehničke jednostavnosti u pogledu rukovanja i kontrole procesa. Usled činjenice da se arsen u podzemnim vodama prvenstveno nalazi u trovalentnom obliku koji teže podleže procesu adsorpcije u uslovima uobičajenim za tretman vode za piće, većina komercijalno dostupnih adsorbenata zahteva predtretman kojim se arsen dovodi u oblik pogodan za uklanjanje iz vode. Uvođenje predtretmana, međutim, povećava troškove procesa pripreme vode za piće, čineći ga manje prihvatljivim za slabije razvijena područja, koja su ujedno i najviše pogođena ovom problematikom. Kako bi se pronašlo efikasno i ekonomski isplativo rešenje, danas se intenzivno razvijaju adsorbenti na bazi nanomaterijala visoke efikasnosti. Jedan od materijala nove generacije su nanočestice Fe-Mn binarnog oksida. Ove čestice su se već pokazale veoma efikasnim u pogledu uklanjanja arsena u laboratorijskim ispitivanjima, međutim, teško ih je primeniti u protočnim sistemima. Projekat NanoCompAs je stoga fokusiran na dobijanje novog, bifunkcionalnog nanokompozitnog filterskog medijuma za uklanjanje arsena u uslovima kontinualnog procesa tretmana vode.

Opsežnim laboratorijskim istraživanjima i istraživanjima u poluindustrijskim uslovima tretmana vode, koji su bliski realnim, u okviru NanoCompAs projekta dobiće se osnova za komercijalizaciju proizvoda. Saradnja sa sektorom voda će povećati šanse da novi proizvod stigne na tržište. S toga će se anketirati preduzeća zadužena za vodosnabdevanje i izvršiće se analiza tržišta postojećih rešenja za uklanjanje arsena iz vode, kako bi uspostavila veza sa potencijalnim korisnicima tehničkog rešenja razvijenog u okviru projekta. Dugoročni cilj projekta je da dobijeni proizvod bude ne samo konkurentan na tržištu, već i da ima prednost u odnosu na druge komercijalno dostupne adsorbente, zbog svojih unapređenih adsorpcionih karakteristika.

Projekat NanoCompAs je započeo sa realizacijom pre godinu dana i do sada su, u skladu sa očekivanjima, ostvareni značajni naučni rezultati sa visokim potencijalom primenljivosti u praksi. Pored naučnih ciljeva, strateški cilj NanoCompAs projekta je jačanje saradnje između UNSPMF i IMSI, dokazanih centara istraživačke izvrsnosti u oblasti hemije i zaštite životne sredine, i partnera iz privrede u sektoru voda. Implementacija dobijenih rezultata istraživanja tretmana voda, kao inovativnih i održivih tehnoloških rešenja, postići će se sinergijom nauke i privrede.

Detaljnije informacije o NanoCompAs projektu možete pronaći na sajtu https://nanocompas.pmf.uns.ac.rs/

E2 portal (Top Srbija)