KAKO KORISTITI ELEKTRIČNU ENERGIJU NA PAMETAN NAČIN

Projekat RealValue, koji sprovodi konzorcijum partnera iz Irske, Velike Britanije, Nemačke, Letonije i Finske, ima za cilj da uvede revoluciju u termoakumulaciono grejanje domaćinstava, obezbeđujući potrošačima veće prednosti u pogledu troškova, komfora i upravljanja potrošnjom.

Tekst o projektu objavljen je u okviru European Technology and Innovation Platform Smart Networks for Energy Transition – “ETIP SNET Energetske priče“, koje su osmišljene sa idejom da se građanima približe uspešne primene tehnologija u energetskoj tranziciji, često razvijene kroz javno finansiranje, uz naglašavanje, gde god je to moguće, direktne koristi za potrošače.

Energija je ključna za komfor u našem svakodnevnom životu. Na primer, ona omogućava grejanje naših domova po hladnom i kišnom vremenu. Međutim, kada govorimo o najboljim načinima za zagrevanje domova, i dalje se suočavamo sa jednim ključnim pitanjem: Kako se toplotna energija može efikasno i jednostavno koristiti kod kuće i po kojoj ceni? Odgovor na to se može dobiti putem analize tradicionalnih električnih termo-akumulacionih uređaja, koji se još uvek koriste u mnogim domovima u Evropi, tako što se toplotna/električna energija akumulira tokom noći kako bi se iskoristila veća količina jeftine energije, a potom se oslobađa tokom dana, kada je zaista potrebna i kada je potražnja i cena energije veća.

Iako je ova tehnologija donela revoluciju kada je prvi put uvedena u Velikoj Britaniji sedamdesetih godina dvadesetog veka – na kraju krajeva, ona je omogućila građanima da značajno smanje troškove energije – tokom vremena je stekla reputaciju kao neefikasna i teška za upravljanje, pogotovo sa dolaskom obnovljive energije. Dobar primer rešenja koje je više održivo i lakše za korišćenje su pametni električni termo-akumulacioni sistemi. Oni mogu otkloniti nedostatke starijih termo-akumulacionih tehnologija uz pomoć napredne izolacije i elektronskog upravljanja. Ovo znači da su oni lakši za korišćenje dok istovremeno koriste manje električne energije za proizvodnju iste količine potrebne toplote. Noviji termo-akumulacioni sistemi su i do 20% efikasniji, a i kompatibilni su sa elektroenergetskim sistemima koji koriste pametne mreže, što omogućava ekonomičnije korišćenje energije i samim tim uštede za potrošača. Takođe, ovi sistemi se mogu puniti u bilo koje doba dana kada je električna energija jeftina i dostupna u najvećim količinama (npr. kada se dosta električne energije proizvodi iz obnovljivih izvora energije), a potom se može akumulirati dok ne bude potrebna. Pozitivan efekat ovoga je mogućnost korišćenja više energije iz obnovljivih izvora, umesto iz fosilnih, koji emituju CO2.

Kako bi se oslobodio potencijal ove tehnologije u celom elektroenergetskom sistemu, 13 partnerskih organizacija iz pet država članica Evropske unije, koje predstavljaju ceo elektroenergetski lanac vrednosti, udružile su snage na zajedničkom istraživačkom projektu, kojim je rukovodio Glen Dimplex. Trogodišnji projekat, pod nazivom RealValue, sproveden je od juna 2015. godine do maja 2018. godine, uz finansijsku podršku iz programa Evropske komisije Horizont 2020, koja je korišćena za razvoj tehnologije, troškove istraživačkog osoblja i postavljanje pokaznih lokacija u stvarnim objektima. Ova tehnologija, koja je instalirana u 750 objekata širom Nemačke, Irske i Letonije i priključena na elektroenergetsku mrežu u svakoj od tih zemalja uz pomoć napredne informacione tehnologije (IT), uspešno je demonstrirala da mali uređaji za akumulaciju energije mogu doprineti tome da se odomaći korišćenje obnovljivih izvora energije.

Potrebe potrošača bile su u samoj osnovi projekta RealValue i oni su ostvarili koristi od ovog sistema u pogledu troškova, komfora i upravljanja. Potrošači ne samo da su iscrpno konsultovani putem istraživanja, intervjua i fokus grupa, već su takođe bili u mogućnosti da prate svoju potrošnju energije putem novorazvijene aplikacije, koja je laka za korišćenje. Uz pomoć ove aplikacije potrošači mogu daljinski pratiti i kontrolisati svoje sisteme grejanja. Projekat je imao za cilj da uključi potrošače i korisnike iz svih sfera društva (socijalni stanovi, porodične kuće, javne, poslovne, privatne i stambene zgrade), od kojih većina nisu uopšte bili upoznati sa konceptom inteligentnih energetskih sistema. Oni su na taj način dobili mogućnost da se upoznaju sa ovom novorazvijenom tehnologijom i njenim efektima na njihove potrebe za grejanjem.

Rezultati projekta
Za korišćenje tehnologije pametne električne termo-akumulacije moraju postojati odgovarajući tržišni uslovi i infrastruktura, na primer pametna brojila u domaćinstvima. Prema tome, važno je da državni organi promovišu upotrebu ovih novih tehnologija. Iz ovog razloga, u okviru projekta je izrađen i spisak preporuka za usklađivanje sa operativnim pravilima evropskog energetskog tržišta kako bi se bolje prilagodilo ovim perspektivnim inovacijama, koje će doneti koristi potrošačima u vidu boljih tarifa električne energije.
Projekat je dao značajne rezultate u pogledu razvoja i usavršavanja tehničkog rešenja, dobrog razumevanja kakva je interakcija potrošača sa njim i utvrđivanja prilika za komercijalnu primenu. Zaista, pametna električna termo-akumulacija predstavlja veliku priliku da se način na koji građani EU koriste energiju učini efikasnijim i jeftinijim.

Koristi od projekta
Ekonomska dobit
Unapređenje upravljanja elektroenergetskom mrežom
Smanjenje troškova energije
Smanjenje emisija CO2

E2 portal   (Energis, Realvalueproject)