PREDSTAVLJENI NACRTI ZAKONA O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI I OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE

Nacrt zakona o obnovljivim izvorima energije (OIE) i Nacrt zakona o energetskoj efikasnosti (EE) i racionalnoj upotrebi energije, bili su tema javne rasprave na kojoj su predstavljene novine koje očekuju proizvođače, ali i potrošače električne energije.

Nacrt zakona o obnovljivim izvorima energije

U Nacrtu zakona o obnovljivim izvorima energije propisano je 115 članova, čime se donose mnogobrojne novine po prvi put. Definisano je da je korišćenje OIE javni interes, od posebnog značaja za Republiku Srbiju.

Prvi put, zakonom se garantuje stabilnost podsticajnih mera, a uvode se tržišne premije koje će proizvođače iz OIE izložiti uticaju tržišta i konkurenciji. To će dovesti do manjih troškova za građane i privredu u odnosu na troškove postojećeg sistema podsticaja zasnovanog na fid-in tarifama.

Fid-in tarife su uvedene 2015. godine. Uspele su da pokrenu velike investicije u OIE. Ipak, od planiranih 1.092 MW novih elektrana u 2020, fid-in tarife su podstakle realizaciju 800 MW (od čega je 514 MW izgrađeno, a u izgradnji 303,6 MW).

Premije su prelazna faza do potpune uključenosti proizvođača iz OIE na tržište. Fid-in tarifa se dodeljuje za mala postrojenja (ispod 500 kW, odnosno 3 MW za elektrane na vetar) i demonstracione projekte (nekomercijalni inovacioni projekti) u postupku aukcija po istom sistemu po kome se stiču tržišne premije.

Podsticajne mere mogu da se steknu za elektranu koja koristi obnovljive izvore energije (vetar, sunce, hidro, biomasa, biogas, geotermalna, biorazgradivi otpad i dr.). Podsticaji se daju za električnu energiju proizvedenu u novoizgrađenim ili rekonstruisanim elektranama koje koriste obnovljive izvore energije.

Tržišna premija predstavlja dodatak na tržišnu cenu električne energije. Određuje se u evrocentima po kWh u postupku aukcija. Podsticajni period traje 12 godina, a Vlada određuje kvote u MW instalisane snage elektrana.

Agencija za energetiku RS na osnovu metodologije određuje početnu visinu cene ispod koje se nadmeću investitori u postupku aukcija. Ministarstvo rudarstva i energetike javnim pozivom pokreće postupak aukcija, formira komisiju za sprovođenje aukcije, donosi odluku o najboljim ponudama i na osnovu nje rešenje o dodeljivanju/odbijanju prava na tržišnu premiju. Komisija sprovodi postupak aukcija do donošenja odluke o najboljim ponudama.

Kao prednost aukcija navodi se pad cene električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora, jer niže cene dovode do manje naknade koje plaćaju građani i privreda.

Status privremenog povlašćenog proizvođača stiče se u postupku aukcija donošenjem rešenja o dodeljivanju prava na tržišnu premiju. Status traje tri godine i može se produžiti za godinu dana.

Prvi put domaćinstva i industrija mogu da postanu kupci-proizvođači (RES-self consumers), a građani mogu da formiraju zajednicu obnovljivih izvora energije. Domaćinstva i industrija mogu da instaliraju na svoje objekte OIE i da je koriste za snabdevanje sopstvene potrošnje, a da višak energije isporuče u mrežu ili uskladište radi kasnijeg korišćenja.

U zakonu je prepoznat zeleni vodonik kao energent čije korišćenje treba da se podstiče i razvija. Zeleni vodonik može se koristiti u oblasti toplotne energije, saobraćaja i prirodnog gasa.

Uvodi se digitalizacija administrativnih procedura (e-energetika).

Prvi put se uvodi javni tender za izbor strateškog partnera koji omogućava Srbiji da privuče nove i dodatne investicije u oblasti obnovljivih izvora energije

Zakonom se izričito obavezuju povlašćeni proizvođači da poštuju propise vodoprivrede i životne sredine sa propisanim nadzorom inspekcije za životnu sredinu i vodnih inspektora da li te propise poštuju. Za status povlašćenog proizvođača traži se vodna dozvola kod hidroelektrana, a kod elektrana na biorazgradivi otpad integrisana dozvola, odnosno dozvola za upravljanje otpadom i upotrebu otpada.

Energetski subjekti koji obavljaju delatnost proizvodnje, distribucije i snabdevanja kupaca toplotnom energijom mogu da steknu podsticajne mere ako koriste toplotne pumpe i obnovljive izvore energije (solarnu energiju, geotermalnu, biomasu, itd.)

Snabdevači gorivom dužni su da obezbede da udeo obnovljivih izvora energije u finalnoj potrošnji energije u saobraćaju bude u skladu sa obavezom koju utvrđuje Vlada.

Nacrt zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije

Očekivani efekti zakona su: povećanje konkurentnosti privrede, smanjenje uticaja upotrebe fosilnih goriva na životnu sredinu i doprinos borbi protiv klimatskih promena, energetska sigurnost i smanjenje zavisnosti od uvoza energenata, otvaranje novih radnih mesta i razvoj preduzetništva u oblasti energetske efikasnosti i podsticanje regionalnog razvoja, povećanje standarda građana i ekvivalent uštede u 2030. godini godišnja proizvodnja Kostolca A i B.

Novina u zakonu je osnivanje Uprave za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti, koja će dodeljivati podsticaja za EE, pripremati predloge projekata za finansiranje, voditi evidenciju obaveznika, pratiti obračun i plaćanje naknade za unapređenje energetske efikasnosti i tako dalje.

Ovim će prvi put sredstva podsticaja biti na raspolaganju i građanima za unapređenje EE stambenih objekata, nabavku energetski efikasnih uređaja i posebni programi za energetski ugroženo stanovništvo. Privući će se i značajna sredstva iz različitih fondova.

Kao novina ističe se i digitalizacija za olakšano praćenje potrošnje energije u javnom sektoru i praćenje sprovođenja politike EE i Sistema energetskog menadžmenta.

Novina je i obaveza posedovanja/izlaganja sertifikata o energetskim svojstvima zgrade, kao i kontrola sistema za grejanje i klimatizaciju.

Uvedena je i energetska usluga, koja može obuhvatiti i energetski pregled, projektovanje, građenje, rekonstrukciju, energetsku sanaciju, održavanje objekata, isporuku toplotne energije, upravljanje i nadzor nad korišćenjem energije, kao i druge aktivnosti.

Uvedeni su i nefinasijski podsticaji za visokoefikasnu kogeneraciju (VEFK) i nove učesnike na tržištu.

Kao novina predstavljeni su i energetsko označavanje (za proizvode koji utiču na potrošnju energije i pneumatike) i zahtevi u pogledu eko-dizajna (proizvodi koji utiču na potrošnju energije za koje su propisani zahtevi eko-dizajna).

E2 portal   (eKapija)