SOLARNI PANELI ILI SOLARNI KOLEKTORI?

Solarni paneli su sastavljeni od niza fotonaponskih ćelija i mogu da se koriste u većim fotonaponskim sistemima za proizvodnju električne energije.

Sunčevo zračenje koje dolazi do solarnog panela pretvara se u jednosmernu električnu energiju. Količina električne energije koju može da proizvede jedan solarni panel zavisi od njegove snage, mesta gde je postavljen i broja sunčanih sati.

Osnovna podela solarnih panela je na monokristalne i polikristalne.

Solarni kolektor sakuplja toplotu tako što apsorbuje sunčevo zračenje. Solarni kolektori kolektuju toplotu, oni ne proizvode električnu energiju. Ima više vrsta solarnih kolektora, a najčešći su pločasti i vakuumski. Ipak postoje i druge vrste poput koncentrirajućih (paraboličnih) solarnih kolektora koji se koriste u solarnim elektranama. Oni ne proizvode direktno električnu energiju, već toplotnu energiju, zagrevaju vodu i proizvode vodenu paru od koje se kasnije dobija električna energija.

Solarni kolektori se obično koriste u domaćinstvima za zagrevanje sanitarne vode, dogrevanje i eventualno grejanje prostora, piše Solarna energija.

Efikasnost

Većina komercijalnih solarnih panela ima efikasnost od 12-18%. Efikasnost solarnih panela meri se u procentima uspešno konvertovanog sunčevog zračenja koje dolazi do solarnog panela u električnu energiju. Fizički manji solarni panel koji daje istu izlaznu snagu kao solarni panel koji je fizički veći, je efikasniji. Efikanost solarnih panela takođe zavisi orijentacije solarnih panela, temperature, kao i to da li se solarni panel nalazi u senci.

Efikasnost solarnih kolektora zavisi od sledećih kriterijuma:

– Površine solarnog kolektora

– Ukupne količine sunčevog zračenja koja dolazi ko kolektora

– Pozicije i orijentacije solarnog kolektora.

Solarni kolektori imaju veću efikasnost (iskorišćenost sunčevog zračenja) od solarnih panela.

Ključne prednosti solarnih panela su:

– Niski troškovi održavanja

– Laka ugradnja

– Energetska nezavisnost

– Nema buke i pokretnih delova.

Ključne prednosti solarnih kolektora su:

– Pogodni za rad na visokim temperaturama

– Visoka efikasnost.

Nedostaci solarnih panela su:

– Velika vrednost početne investicije

– Popravka pokvarenog solarnog panela je skupa

– Ne proizvodi električnu energiju tokom noći.

Nedostaci solarnih kolektora su:

– Ukoliko se koriste za proizvodnju električne energije, neophodna je ugradnja sistema za „praćenje“ Sunca.

 

E2 portal   (National Geographic)