U PLANU GRADNJA MALE HIDROELEKTRANE NA RECI STUDENICI

Hidro-Min doo iz Čačka planira izgradnju male hidroelektrane Studenica S4 – Gradina kapaciteta instalisane snage 2,160 MW na donjem toku reke Studenice kod Kraljeva, na KO Ušće i Tadenje. Pomenute parcele nalaze se sa leve i desne obale reke Studenice. Profil brane se nalazi na deonici između naselja Ušće i manastira Studenica. Sama zona za izgradnju MHE je na levoj obali, ispod državnog puta koji od Ušća vodi za Ivanjicu.

MHE se planira kao pribransko postrojenje – protočna elektrana, koja u svom sastavu ima odgovarajuće hidro – građevinske i građevinske objekte koji služe za transport vode i smeštaj opreme u kojima se vrši transformacija kinetičke u električnu energiju.

Vodeno ogledalo je dužine oko 1.400 m2, sa površinom od oko 7,5ha, pri čemu se akumulacija prostire na navedene dve KO – Ušće i КO Tadenje.

U urbanističkom projektu se objašnjava da bi izgradnja MHE doprinela: povećanju proizvodnje električne energije na području КO Ušće, stabilnijem snabdevanju iz neposrednog okruženja, povećanju pouzdanosti napajanja električnom energijom, obezbeđivanju regulacije rečnog toka reke Studenice i daljem razvoju i izgradnji tačkaste proizvodnje električne energije radi obezbeđivanja rastućih zahteva za električnom energijom na konzumnom području u neposrednom okruženju i drugo.

Kako je navedeno u projektu, „MHE Studenica S4 – Gradina se gradi tako da koristi hidropotencijal reke Studenice, a da time ne poremeti ekološku ravnotežu, odnosno ekološku funkciju vodotoka i živog sveta u njemu. Istovremeno je potrebno da se obezbedi ekološki i garantovani proticaj reke po uslovima nadležnih službi i ishodovanih saglasnosti“.

E2 portal (eKapija)