U PLANU IZGRADNJA SOLARNE ELEKTRANE U NEGOTINU

Opština Negotin izložila je na javni uvid do 5. januara Plan detaljne regulacije za izgradnju solarne elektrane i izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu planiranog solarnog parka u okviru manastira Bukovo. Obrađivač projekta je Infoplan iz Aranđelovca.

Planom detaljne regulacije za izgradnju postrojenja za proizvodnju električne energije obuhvaćeno je 11 parcela. Površina plana iznosi 99,36 ha i obuhvata pretežno poljoprivredno zemljište.

Površina zone solarnog parka Bukovo iznosi 91,84 ha.

Prostor na kome se planira izgradnja solarnog parka (aero i drugih vrsta solarnih panela) nalazi se južno od naselja Negotin u podnožju Bratujevca uz državni put II B reda br. 398 i delom se naslanja na područje definisano Planom generalne regulacije za naselje Negotin. Od centra Negotina planirani solarni park je udaljen oko 3,7 km. Na oko 6 km istočno od solarnog parka je državna granica prema Bugarskoj i granični prelaz Mokranje.

Planirana je izgradnja fotonaponske elektrane instalisane snage 78.185,38 kWp na panelima i maksimalne izlazne aktivne snage ka prenosnoj mreži od 62,5 MW. Snaga solarne elektrane, dispozicija i konfiguracija opreme je izabrana u skladu sa zahtevima investitora i tehničkim mogućnostima priključenja, stoji u dokumentaciji.

Osnovni delovi fotonaponske elekrane su:

– Fotonaponski (FN) moduli

– DC razvod

– Invertori

– Niskonaponski AC razvod 1 kV

– 0,8 / 20 kV transformacija (TS proizvodnje)

– Srednjenaponska kablovska mreža 20 kV

– 20 / 110 kV transformacija sa 20 kV postrojenjem

– Sistem nadzora, kontrole i upravljanja

– Meteorološka stanica

FN paneli se postavljaju na konstrukciju predviđenu za montažu solarnih panela na zemlji, u uspravnom položaju, pod uglom od 27 stepeni u odnosu na horizontalnu ravan i orjentisani su ka jugu. Ukupan broj panela je 117.572, pojedinačne instalisane snage 665 Wp. Ukupna instalisana DC snaga u panelima je 78,18 MWp. Predviđeno je da solarna elektrana sadrži 250 invertorskih jedinica izlazne AC snage 250 kW izlaznog AC napona 0,8 kV ili slične odgovarajuće.

Montaža fotonaponskih panela vrši se preko noseće konstrukcije na zemlji. Predviđena noseća konstrukcija imaće dve noseće noge. Na svaku konstrukciju se pričvršćuje po 19 fotonaponskih modula u koloni po dva reda.

Solarna elektrana je fiktivno podeljena u 20 celina i proizvedenu struju predaje na 110 kV naponskom niovu u prenosni sistem. Idejnim rešenjem predviđena su dva ulaza u solarnu elektranu od kojih svaki izlazi na javni put.

U solarnoj elektrani Bukovo biće instalisana minimalno jedna meteorološka stanica za praćenje i beleženje meteoroloških uslova – stoji u dokumentaciji.

Predviđeno je da se sve nadzire i kontroliše daljinskim putem, pa nema potrebe za stalno prisustvo ljudi ili osoblja. U okviru solarne elektrane planirana je izgradnja potrebnog broja transformatora.

Sistemom kanala planirano je rešavanje problema zadržavanja vode koja se sliva sa brda Bratujevac i zbog malog pada i slabo ocednog zemljišta sporo otiče ka reci Timok. Planirano područje se nalazi van građevinskog područja naselja i nije infrastrukturno opremljeno.

Takođe, za potrebe izrade Plana detaljne regulacije izrađeno je i Idejno rešenje fotonaponske elektrane Bukovo izlazne aktivne snage 62,5 MW sa pripadajućim step-up trafostanicama proizvodnje 20/0,8kV/kV TS 1 – TS 20 nazivne snage 4MVA.

Kao posebni ciljeni prostornog razvoja navedeni su izgradnja energetske infrastrukture za lokalne potrebe uz poboljšanje kvaliteta rada i pouzdanosti postojeće elektroprenosive i distributivne mreže.

S obzirom da se zadržava poljoprivredno zemljište, ono se može korostiti u poljoprivredne svrhe, odnosno za ispašu, otkos, uzgoj biljnih vrsta.

E2 portal (eKapija)