U PLANU IZGRADNJA SOLARNE ELEKTRANE U PIROTU

JKP Regionalna deponija Pirot raspisala je tender za izgradnju solarne elektrane na krovu objekata Regionalne deponije. Reč je o maloj solarnoj elektrani instalisane snage 150 kW na krovu objekata, a za snabdevanje elektro ormana sopstvene potrošnje sa delimičnom predajom električne energije u distributivni sistem po sistemu kupac-proizvođač.

Solarna elektrana biće locirana je na krovovima objekata 10 i 11.

– Deo elektrane od 240 panela planiran je na dvovodnom krovu sa pretežno južnom i severnom orijentacijom postojeće zgrade Hale za sekundarnu separaciju otpada (sortirnica) – objekat 10. Za njihovo povezivanje na mrežu predviđeno je šest invertora, pet pojedinačne izlazne snage 20kW i jedan od 15 kW kao i jedan AC razvodni orman – PO. Deo od 70 panela planiran je na jednovodnom krovu sa pretežno zapadnom orijentacijom postojeće zgrade nadstrešnice za posebne vrste otpada – objekat 11. Za njihovo povezivanje na mrežu predviđena su dva invertora pojedinačne izlazne snage 15kW i jedan AC razvodni orman – SOL 2. RO-SOL 2 se sa RO-SOL 1 povezuje niskonaponskim kablom koji se polaže između objekata. Fotonaponski paneli će biti postavljeni u pravcu istoka i zapada na krovnim površinama predmetnih objekata – pojašnjava se u dokumentaciji.

Rok za izvođenje padova od dana uvođenja u posao je maksimalno 30 radnih dana. Ponude se mogu podneti do 30. aprila.

E2 portal (eKapija)