U PLANU JE GRADNJA DVA VETROPARKA U ALEKSINCU

Na teritoriji opštine Aleksinac u planu je gradnja dva vetroparka jednu od strane WPP Greenwatta i druga WPP Forest Winda oba iz Beograda.

Ova dva pravna subjekta su naručioci izrade elaborata za planove detaljne regulacije koje je izradila beogradska Projektura a nosilac izrade je urbanističko odeljenje Opštine Aleksinac.

Vetroelektrane Bradarac

Za vetroelektrane Bradarac obuvat plana ima površinu od 2560 ha. Prostor koji je predmet analize nalazi se u severnom delu teritorije opštine Aleksinac, uz severoistočnu administrativnu granicu sa opštinom Ražanj, južno od naseljenog mesta Mozgovo, a oko naseljenog mesta Bradarac u okviru katastarskih opština Ćićina, Rutevac, Bradarac, Subotinac, Mozgovo i Bovan.

Zemljište je pretežno poljoprivredno u privatnoj svojini sa mrežom atarskih puteva, kojima se, prema postojećem stanju, ostvaruje pristup poljoprivredne mehanizacije. Predmetno područje se nalazi severoistočno od puta prvog reda E-75 i jugozapadno od jezera Bovan u severnom delu administrativnog područja Opštine Aleksinac. Prostor je ispresecan trasama postojećeg 400 kV dalekovoda br. 423/2 i postojećeg 110 kV dalekovoda br 1201.

Takođe, zbog blizine naseljenih mesta Bradarac i Mozgovo biće utvrđena određena ograničenja, odnosno minimalna udaljenja planiranih lokacija stubnih mesta vetrogeneratora, a koja će biti definisana nakon izvršenih analiza kroz modelovanje disperzije buke i treperenja senki, kao i analize vizuelnog uticaja na siluetu naseljenog mesta, navedeno je u oba elaborata PDR-a.

Ukupna snaga planirane vetroelektrane je oko 225 MW. Ova snaga je definisana u skladu sa mogućnostima priključenja na elektroenergetski sistem, dok će Planom biti izvršena analiza u arhitektonsko-urbanističkom smislu za okvirno 34 lokacija vetrogeneratora za koje ne postoje ograničenja za realizaciju. Planom se, takođe, definiše mogućnost faznosti realizacije celokupnog projekta i naknadnog odabira tipa vetrogeneratora i njihove pojedinačne snage od čega će zavisiti ukupan broj ostvarenih lokacija za postavljanje vetrogeneratora.

Vetroelektrane Mozgovo

Planirana vetroelektrana je u kontaktnom području Prostornog plana područja infrastrukturnog koridora autoputa E-75, deonica Beograd –Niš, ali van zone uticaja.

Prostor se nalazi u severnom delu teritorije opštine Aleksinac, uz severoistočnu administrativnu granicu sa opštinom Ražanj, severno od naseljenog mesta Mozgovo, u okviru katastarskih opština Mozgovo i Bovan.
Zemljište je pretežno šumsko u privatnoj svojini i delimično u državnoj svojini sa mrežom nekategorisanih puteva, kojima se, prema postojećem stanju, ostvaruje pristup mehanizacije koja ga održava. U manjoj meri je zastupljeno poljoprivredno zemljište, koje obuhvata pretežno njive slabije bonitetne klase i livade.

Predmetno područje se nalazi severozapadno od jezera Bovan u severnom delu administrativnog područja Opštine Aleksinac. Prostor je severno od trasa postojećeg 400 kV dalekovoda br. 423/2 i postojećeg 110 kV dalekovoda br 1201, ali van zone uticaja.

Ukupna snaga planirane vetroelektrane je oko 150 MW. Ova snaga je definisana u skladu sa mogućnostima priključenja na elektroenergetski sistem, dok će Planom biti izvršena analiza u arhitektonsko-urbanističkom smislu za okvirno 22 lokacije vetrogeneratora za koje ne postoje ograničenja za realizaciju. Planom se, takođe, definiše moguć ost faznosti realizacije celokupnog projekta i naknadnog odabira tipa vetrogeneratora.

E2 portal (eKapija)