U SRBIJI SE SLABO KORISTI BIOMASA

Srbija ima veliki energetski potencijal biomase koji bi, kao obnovljivi izvor, mogao biti alternativa standardnim izvorima, ali se slabo upotrebljava, ocenjuje Državna revizorska institucija. Taj potencijal se procenjuje na 3,448 miliona tona ekvivalenata nafte i u ukupnom potencijalu obnovljivih izvora energije učestvuje sa 61%.

Od ovog potencijala najveći deo čine potencijal drvne biomase – 1,53 miliona ten i potencijal poljoprivredne biomase – 1,67 miliona ten (ostaci u ratarstvu, stočarstvu, voćarstvu, vinogradarstvu i primarnoj preradi voća), dok je potencijal biorazgradivog komunalnog otpada procenjen na 205 hiljada ten. Biorazgradivi otpad (osim komunalnog) čine i otpadna jestiva ulja i otpad životinjskog porekla (kafilerijski klanični otpad) u ukupnoj količini od 0,043 miliona ten/g.

Od ukupno raspoloživog potencijala drvne biomase u 2012. godini u vreme izrade Strategije razvoja energetike, neikorišćen potencijal je iznosio oko 33% dok je neiskorišćen potencijal poljoprivredne biomase bio 98% ukupnog potencijala.

Predsednik DRI Duško Pejović je ocenio da je planiranje nedovoljno, a manje od toga je efikasna realizacija plaranog.

On je naveo da je DRI revizijom svrsishodnosti po ovoj temi utvrdila da postoje velike potencijalne rezerve i mogućnosti u korišćenju biomase. Ocenio je da bi više biomase koja bi zamenila standardne energetske izvore uticalo i na povećanje energetske bezbednosti u Srbiji.

– Svi subjekti dobili su odgovarajuće preporuke, a ostavljen im je rok da izvrše svoje obaveze. Ministarstvu i Sekretarijatu preporučene su izrada podzakonskih akata putem kojih bi korisnici i obveznici mogli da bolje planiranju, realizuju i izveštavaju o korišćenju biomase kao OIE – rekao je on.

Ministarstvo rudarstva i energetike nije u potpunosti uspostavilo strateški okvir za upravljanje biomasom. Takođe, nisu doneta sva podzakonska akta i nisu realizovane sve aktivnosti iz planskih dokumenata, u cilju zamene fosilnih goriva obnovljivim izvorima energije. Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj i jedinice lokalne samouprave – subjekti revizije nisu u dovoljnoj meri planirale aktivnosti u cilju korišćenja biomase.

Uprave Grada Bora i Opštine Bajina Bašta nisu donele planska dokumenta. Na ime provizije na nepovučena sredstva zajma za projekte biomase, iz budžeta Republike Srbije isplaćeno je preko 163.000 EUR, zaključno sa 2021. godinom.

Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj je sa 142,5 miliona dinara sufinansirao projekat izgradnje skladišta za biomasu sa Opštinom Apatin, koja je uložila dodanih 3,7 miliona dinara, a projekat nije završen i skladište nije privedeno nameni.

E2 portal (Politika)