U PLANU IZGRADNJA SOLARNE ELEKTRANE KOD VRŠCA

Grad Vršac oglasio je rani javni uvid plana detaljne regulacije za izgradnju solarne fotonaponske elektrane, snage 9,99 MW, u tom mestu.

Cilj izrade plana je stvaranje planskog osnova za izgradnju novog infrastrukturnog kompleksa – solarne fotonaponske elektrane planirane odobrene snage 9.990 kW (9,9MW) sa trasom 20 kV kablovskog priključnog voda (jednog ili dva komada u paraleli) i fiberoptičkog kabla sa minimalno 16 monomodnih vlakana, od novoprojektovanog 20kV razvodnog postrojenja solarne elektrane, do mesta priključenja elektrane na distributivni sistem.

Okvirna površina obuhvata iznosi oko 32 ha. Pretežna namena zemljišta je poljoprivredno zemljište u okviru vangrađevinskog reona Grada Vršca u okviru koga se nalaze javne saobraćajne površine državnog puta, kanali i železnice.

Predviđa se korišćenje trofaznih solarnih invertora izlazne aktivne snage od 100 kW do 350 kW, pri čemu će njihov broj biti ograničen tako da ne prelazi maksimalnu odobrenu snagu elektrane od 9.990 kW, odnosno broj invertorskih jedinica u sistemu biće od 28 (za invertore pojedinačne izlazne aktivne snage od 350 kW) do 99 (za invertore pojedinačne izlazne aktivne snage od 100 kW).

Kako bi se izvršila konverzija na viši naponski nivo, te omogućio priključak na distributivni sistem, u okviru solarne elektrane predviđa se izgradnja transfromatorskih stanica kojima se vrši konverzija naponskog nivoa invertora (0,4 ili 0,8 kV naponskog nivoa) na naponski nivo pogodan za priključenje na sistem. U ovom slučaju taj naponski nivo iznosi 20 kV.

Investitor je kompanija L P residences 2020 iz Beograda, a obrađivač plana Preduzeće za projektovanje građevinskih i drugih objekata Art Royal Inženjering iz Pančeva.

E2 portal (eKapija)